Лифт

Хүн болон төрөл бүрийн ачааг тусгай бүхээг дотор буюу тавцан дотор байрлуулж, цахилгаан хөдөлгүүрийн үйлчлэлээр хатуу ба уян баривчин холбоостой хурдны хайрцаг бүхий өргөх механизмын тусламжтайгаар босоо чиглэлд зөөвөрлөх төхөөрөмжийг Лифт /цахилгаан шат/ гэнэ.