Стандарт

Монгол улсад мөрдөгдөж буй Өргөх механизмтай холбоотой стандартууд

       1. MNS ISO 11375:2000 54 хБарилгын машин төхөөрөмж. 

           Нэр томьёо ба Тодорхойлолт

        http://estandard.gov.mn/file.php?sid=5501

        2. MNS 1800 : 1973 4 х. Аюулгүйн техник.

            Өргөх краны хамгаалах хэрэгсэл 

        http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=1414

53.020.01 Өргөх тоног төхөөрөмжийн ерөнхий асуудал

 1. MNS ISO 2374:2009 3 х. Ачаа өргөх кран.

     Үндсэн загварын хамгийн их даацын эрэмбэ

  http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=4191

 2. MNS ISO 7363:2009 12 х. Кран ба ачаа өргөх тоног төхөөрөмж

     -техникийн үзүүлэлт ба хүлээлцэх баримт бичиг

 http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=4192

 3. MNS ISO 7752-1:2009 3 х. Ачаа өргөх тоног төхөөрөмж

     Удирдлага- Байршил ба  үзүүлэлт 1-р Хэсэг: Ерөнхий зарчим 

 http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=4193

 

 

53.020.20 Кран

 1. MNS ISO 4301-1:2000 5 х. Өргүүр ба өргөх төхөөрөмж.  

     Ангилал. 1-Үндсэн хэсэг

 http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=5040

 2. MNS ISO 4301-2:2009 2 х. Ачаа өргөх тоног төхөөрөмж

     Ангилал. 2-р  хэсэг: Өөрөө явагч кран

 http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=4194 

 3. MNS ISO 4301-3:2009 3 х. Кран – Ангилал. 3-р хэсэг: Цамхагт кран

       http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=4195 

       4. MNS ISO 4301-4:2009 2 х. Кран ба түүнтэй холбогдох тоноглол

           Ангилал 4-р хэсэг: Сумт кран

       http://estandard.gov.mn/file.php?sid=4196 

       5. MNS ISO 4301-5:2009 2 хууд.

           Кран- Ангилал. 5-р хэсэг: Гүүрэн болон вандан кран

       http://estandard.gov.mn/file.php?sid=4197 

       6. MNS ISO 4302:2009 9 х Кран – салхины ачааллын үнэлгээ

       http://estandard.gov.mn/file.php?sid=4198 

       7.MNS ISO 4305: 2010 6 х. Өөрөө явагч кран-Тогтворжилтын тооцоо 

       http://estandard.gov.mn/file.php?sid=2910 

       8.MNS ISO 4306-1: 2010 100 х Кран .Тольбичиг. 1-р хэсэг. Ерөнхий нэр томъёо

       http://estandard.gov.mn/file.php?sid=3746

       9.MNS ISO 4306-2 : 2010 11 х. Кран. Тольбичиг. 2-р хэсэг: Өөрөө явагч кран

       http://estandard.gov.mn/file.php?sid=3468

       10.  MNS ISO 4306-3 : 2011 18 x. Кран. Тольбичиг. 3-р хэсэг: Цамхагт кран

       http://estandard.gov.mn/file.php?sid=4376

       11.  MNS ISO 4306-5 : 2012 9 х. Кран.

             Толь бичиг. 5-р хэсэг: Гүүрэн ба вандан кран 

       http://estandard.gov.mn/file.php?sid=5585

       12.  MNS ISO 4310 : 2010 7 х. Кран – Шалгах аргачлал, дараалал

       http://estandard.gov.mn/file.php?sid=3469

       13. MNS ISO 7752-3: 2010 3 х. Кран – Удирдлага- Байршил ба үзүүлэлт

             3-р хэсэг: Цамхагт кран

       http://estandard.gov.mn/file.php?sid=2911   

       14. MNS ISO 8566-1 : 2012 8 x.

             Кран-Бүхээг ба удирдлагын станц 1-р хэсэг 1: Ерөнхий

       http://estandard.gov.mn/file.php?sid=4684

       15MNS ISO 8566-2 : 2012 7 x. Кран-Бүхээг. 2-р хэсэг: Өөрөө явагч кран 

       http://estandard.gov.mn/file.php?sid=4685 

       16MNS ISO 8566-3 : 2012 4 xууд.

             Кран-Бүхээг ба удирдлагын станц. 3-р хэсэг:  Цамхагт кран

       http://estandard.gov.mn/file.php?sid=4686

       17. MNS ISO 9927-1 : 2012 8 х. Кран – Хяналт шалгалт. 1-р хэсэг. Ерөнхий зүйл 

       http://estandard.gov.mn/file.php?sid=5586

       18.  MNS ISO 9927-3 : 2012 24 х. Кран-Хяналт шалгалт. 3-р хэсэг. Цамхагт кран

       http://estandard.gov.mn/file.php?sid=5587

     19. MNS 3920 - 1986 14 х Ачаа өргөх тэнжээ Хэв маяг, үндсэн хэмжээ.Техникийн шаардлага

                                                                                 Бусад

    1. MNS 5620 - 2006 10 х Амьсгалын замыг хамгаалах хэрэгсэл. (Хошуувч, шүүлтүүртэй баг, тусгаарласан агаартай бүтэн баг )

      2. MNS 5622 - 2011 17 х Хамгаалалтын бээлий. Ерөнхий шаардлага

      3. MNS 5623 - 2006 4 х Хөлний хамгаалалт.Ажлын тусгай гутал

      4. MNS 12.4.007 - 1981 4 х Хамгаалах хашлага